head piece,hair : Kazuma Shimazu
make : Yui Takenaka(itoma)
model : Chikako Takemoto
direction,photo : me
Back to Top